Gebruikersvoorwaarde RTV AudioDownload Tool


GEBRUIKERSOVEREENKOMST SOFTWARE PRODUKT RTV AUDIODOWNLOAD TOOL
Gebruikersovereenkomst versie 15 augustus 2008 t.b.v. “RTV AudioDownload Tool”


RTVSoftware http://www.rtvsoftware.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht o.v.v. nummer 24399798, contact persoon: Dhr. R.R. Hoving hierna te noemen: Eigenaar


Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Eigenaar: RTVSoftware, zoals hierboven is genoemd, eigenaar van het Software Produkt; Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon welke het Software Produkt in gebruik heeft of neemt; Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden tussen Eigenaar en Gebruiker; Software Produkt: het computerprogramma (de software) plus bijbehorende bestanden en documentatie welke door de Eigenaar van toepassing wordt verklaard. Het van toepassing verklaren doet de Eigenaar via de website van de Eigenaar, tijdens het installatie proces en/of melding in het computerprogramma of gedurende het opstarten van de applicatie.

Artikel 2 Licentie
1. Met het in gebruik nemen van het Software Produkt wordt er voor de “freeware” editie een gratis licentie versterkt door de Eigenaar aan de Gebruiker of voor de “professional” editie een evaluatie licentie voor 30 dagen vanaf het moment dat het product in gebruik wordt genomen. Deze licentie wordt bepaald volgens de Algemene Voorwaarden. Deze Licentie is niet van kracht indien de Eigenaar dit heeft bepaald volgens Artikel 2.5 of als de Gebruiker de Algemene Voorwaarden niet in zijn geheel accepteerd.

2. De Gebruiker kan voor de “professional” editie bij de Eigenaar een licentie voor een jaar aanvragen. Het gebruik van de licentie voor “professional” editie is beperkt tot het computersysteem waarop het Software Produkt wordt gebruikt.

3. Het verkrijgen van de licentie volgens Artikel 2.1 en Artikel 2.2 is niet van toepassing, en dus is het gebruik van het Software Produkt niet toegestaan, indien:
a. Wanneer het Software Produkt niet van de site van de Eigenaar is gedownload.
b. Wanneer het Software Produkt niet van Eigenaar direct aan Gebruiker is gegeven;
c. Het Software Produkt wordt gegeven aan de Gebruiker door een derdepartij (het zij per mediadrager, via Internet, enz.) zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar;
d. De Eigenaar aan de Gebruiker heeft mede gedeeld dat het gebruik door de Gebruiker niet is toegestaan (hetzij per e-mail of schriftelijk) volgens Artikel 2.5. e. De Gebruiker de Algemene Voorwaarde niet accepteert.

4. Wanneer de Algemene Voorwaarden bepaald dat een licentie ongeldig is (Artikel 2.3) of wordt ingetrokken door de Eigenaar (Artikel 2.5), is het de Gebruiker verplicht om het gebruik van het Software Produkt per direct te staken en alle bestanden (programmatuur, documentatie, enz.) van alle computersystemen te verwijderen.

5. De Eigenaar kan het gebruik van het Software Produkt door de Gebruiker verbieden, zonder opgave van een reden. In dit geval wordt de licentie, bedoeld volgens Artikel 2.1 en Artikel 2.2, ingetrokken. Artikel 2.4 is dan geldig voor de Gebruiker. De Eigenaar kan dit per e-mail of schriftelijke aan de Gebruiker mede delen.

6. Het is de Gebruiker toegestaan om het Software Produkt op te slaan op een (persoonlijke) mediadrager om een computersysteem binnen zijn of haar privé huishouding of organisatie te voorzien van het Software Produkt.

7. Het is de Gebruiker verplicht de functionaliteiten die het Software Produkt aanbiedt op die manier te gebruiken, “zoals het ook wordt bedoeld”. De functionaliteiten worden in de grote lijnen beschreven in de bijgevoegde gebruikers documentatie of via scherm. Ander gebruik is niet toegestaan.

8. Het is de Gebruiker niet toegestaan:
a. Het Software Produkt verder te verspreiden op wat voor manier dan ook (mediadrager, via Internet (FTP, HTTP, website, email, enz.), enz.);
b. Het Software Produkt te kopiëren, te verkopen, te verhuren, noch geheel of gedeeltelijk van het Software Produkt;
c. Het Software Produkt als onderdeel van een (niet-)commercieel produkt zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar
d. Het Software Product te decompileren, veranderen, vertalen, debuggen of de interne werking ervan te bekijken of te wijzigen;
e. Het Software Product te ontzien van copyrightmeldingen;
f. Eventuele beperkingen op het Software Product op geen welke manier dan ook te verwijderen of bedoelde werking te verhinderen.


Artikel 3 Eigendom
1. Alle onderdelen behorende bij het Software Produkt, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, andere (elektronische) bestanden enz. blijven te allen tijde eigendom van de Eigenaar.

2. Het Software Produkt wordt beschermd op grond van de Auteurswet.

3. Het Software Produkt, of onderdelen daarvan, mag niet worden verspreid met een mediadrager of beschikbaar worden gesteld via een website.

Artikel 4 Garantie
1. De Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies door gebruik van het Software Produkt. Het Software Produkt wordt beschikbaar gesteld “zoals het is” zonder enige vorm van garantie op zowel uitdrukkelijke als geïmpliceerde wijze.

2. De Eigenaar zorgt dat het beschikbare Software Product zoveel vrij is van virussen en spyware, maar kan hier geen garantie voor geven. Het is de Gebruiker verplicht het bestand telkens te controleren op virussen en andere schadelijke software.

Artikel 5 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. De Eigenaar heeft te allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 2. De Eigenaar heeft de verplichting om de laatste Algemene Voorwaarden beschikbaar te stellen via de website www.rtvsoftware.nl