Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De module "Carmen 13 Communicatie Service" biedt een API aan voor ophalen van en communicatie met Carmen gegevens. REST clients, externe applicaties of andere processen kunnen hier gebruik van maken.

Alle verzoeken (requests) gebeuren met http van Carmen Communicatie Servicesen worden verwerkt door de Communicatie Service. In het configuratiebestand van de module kan ingesteld worden op welk portnummer de communicatie services moet luisteren.

Met conten-type in het verzoek kan gekozen worden uit de hedaer van het verzoek kan verzoek van formattering worden gekozen: XML of Json.


Root APIDescription
/api/serverOpvragen gegevens van Server zoals playlisten

...